బేతాళ కథలు

  1. విక్రమార్కుడు – బేతాళుడు కథలు
  2. మారిన రూపాలు
  3. గురుదక్షిణ – మాతృదక్షిణ
  4. వీణాధరి నిర్ణయం
  5. సత్యపాలుడి కథ
  6. అనంతుడి కోరిక
%d bloggers like this: